CONEIX LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal

 • 1.- Introducció
  • 1.1.- Gràcies per visitar REPRO DISSENY. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web i a l’adreça URL derivada de www.reprodisseny.com, www.crossmediabcn.com (d’ara endavant lloc web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i Condicions d’Ús” i a la nostra “Política de Privacitat”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, li convidem al fet que abandoni el nostre lloc web.
  • 1.2.- El lloc web www.reprodisseny.com és titularitat de REPRO DISSENY, S.L., amb seu al Carrer Joan de Mena, 19, 08035 Barcelona, amb C.I.F. núm. B-64555105. Inscrita en el Registre Mercantil en el tom 39661, foli 61, fulla B-349885, inscripció 1a, i correu electrònic: repro@reprodisseny.com
  • 1.3.- REPRO DISSENY li indica que és obligació de l’Usuari llegir les presents condicions d’ús del lloc web, considerant-se vigents i per tant aplicables. Recomanem als Usuaris que imprimeixin i guardin una còpia dels presents “Termes i condicions d’ús” per a, posteriorment, tenir coneixement d’aquestes, si bé dita informació estarà en tot moment disponible en la pàgina web (www.reprodisseny.com). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels Usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals existents en el mercat.
  • 1.4.- Per a poder usar i navegar pel lloc web de REPRO DISSENY, l’Usuari ha de tenir en compte:
   (a) tenir 18 o més anys, o tenir 16 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes,
   (b) tenir capacitat per a atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable el prohibeixi, i
   (c) ser resident a Espanya. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a REPRO DISSENY sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.
 • 2.- Objecte
  • 2.1.- És objecte dels presents termes i condicions d’ús, la regulació de la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir el llambregar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació, dels termes, condicions i advertiments recollits en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’Usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’Usuari, quant als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de REPRO DISSENY advertir que, si l’Usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web, per la qual cosa REPRO DISSENY li convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està conforme amb l’esmentat advertiment.
  • 2.2.- L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, REPRO DISSENY declara, i l’Usuari reconeix, que REPRO DISSENY proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’Usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’Usuari dins del lloc web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per REPRO DISSENY.
 • 3.- Directrius de l’usuari

  Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’Usuari pugui seguir-les quan accedeixi al nostre lloc web, així com quan contracti els nostres serveis. Si us plau, segueixi aquestes normes:

  • 3.1. Directrius d’accés al lloc web
   • 3.1.1.- Per a accedir al lloc web, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
   • 3.1.2.- L’Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis del lloc web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’Usuari és l’únic responsable de la instal·lació de citats elements, declinant REPRO DISSENY qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pogués derivar-se.
  • 3.2. Directrius d’utilització del lloc web per l’usuari
   • 3.2.1.- L’Usuari s’obliga a dur a terme una utilització del lloc web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la Moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-lo contràriament als continguts presents en aquest text, de forma lesiva per a REPRO DISSENY o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del lloc web per altres Usuaris.
   • 3.2.2.- L’Usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de REPRO DISSENY, així com d’introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.
   • 3.2.3.- REPRO DISSENY es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.
  • 3.3.- Limitació de responsabilitat de REPRO DISSENY per l’ús del lloc web
   • 3.3.1.- El lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès, per a la seva inclusió en el lloc web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. REPRO DISSENY no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
   • 3.3.2.- REPRO DISSENY fa tots els esforços necessaris per a oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de REPRO DISSENY, es procediria a l’esmena de l’errata al més aviat possible i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.
   • 3.3.3. REPRO DISSENY no serà responsable enfront de l’Usuari, com a:
   • L’eficàcia en la connexió, així com la velocitat d’accés al lloc web per l’Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a REPRO DISSENY.

    La informació introduïda per Usuaris i terceres persones, alienes a REPRO DISSENY i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.

 • 4.- Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
  • 4.1.- REPRO DISSENY no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
  • 4.2.- REPRO DISSENY declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als Usuaris del seu lloc web que pogués derivar-se de la navegació pel seu lloc webs. En conseqüència, REPRO DISSENY no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’Usuari.
 • 5.- Vigència del present text.
  • 5.1.- REPRO DISSENY es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant referent als continguts del lloc, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició en el lloc web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.
  • 5.2.- REPRO DISSENY es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
 • 6.- Propietat intel·lectual i industrial.
  • 6.1.- Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge del lloc web, són titularitat originària o derivativamente de REPRO DISSENY. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sent-los a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els citats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
  • 6.2.- Tots els drets sobre els continguts estan reservats quedant prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts del lloc web sense el consentiment exprés de REPRO DISSENY.
 • 7.- Legislació aplicable i jurisdicció.
  • 7.1- REPRO DISSENY es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
  • 7.2- Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’Usuari i REPRO DISSENY, S.L., es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’Usuari i REPRO DISSENY, els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.
 • 8.- Política de Protecció de dades.
  • 8.1- D’acord amb el que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, REPRO DISSENY informa l’Usuari en relació al lloc web www.reprodisseny.com i derivats (d’ara endavant, lloc web), que la informació que es pugui recaptar en el lloc web s’incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat de REPRO DISSENY, amb les finalitats de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari amb el lloc web, així com les labors d’informació, estadística, i comercialització dels serveis i de les activitats relacionades amb aquests.
  • 8.2.- REPRO DISSENY informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix quant a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si escau, dels representants legals d’aquests.
   • REPRO DISSENY informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seva conservació.
   • D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquests.
  • 8.3.- D’acord amb el que s’estableix per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, REPRO DISSENY es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat. Així mateix, REPRO DISSENY informa que en el cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites en l’apartat dels presents Termes i Condicions d’Ús. REPRO DISSENY informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, dels quals l’Usuari disposa i que poden ser exercitats davant REPRO DISSENY. D’acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
   • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
   • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de REPRO DISSENY, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
   • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
   • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció d’el que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dintre del termini i en la forma escaient.
   • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
   • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament d’aquests per part de REPRO DISSENY.
   El mer accés al lloc web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i sense reserves, del present avís legal. Barcelona, 16 de juliol de 2018.
 • Barcelona, 16 de juliol de 2018.

La nostra política de privacitat estableix de quina manera es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis detingudament i ho acceptis abans de continuar navegant.

Entre els valors amb els quals ens identifiquem està la transparència, per això desitgem que coneguis des de l’inici, que la privacitat de les teves dades és molt important per a nosaltres.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.
 • 1.- Introducció
  • 1.1- La present política de privacitat està redactada conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

   REPRO DISSENY, S.L.,(d’ara endavant REPRO DISSENY) amb NIF B64555105 informa l’Usuari que el lloc web www.reprodisseny.com, és responsabilitat de REPRO DISSENY.

   REPRO DISSENY informa que les dades objecte de tractament per la seva part tenen per finalitat realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari en els llocs web, així com les labors d’informació, estadística, i comercialització dels serveis i activitats relacionades amb aquests.

  • 1.2- REPRO DISSENY informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix quant a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si escau, dels representants legals d’aquests.
   • REPRO DISSENY informa que les dades seran conservades mentre perduri, el consentiment prestat per vostè, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seva conservació.
   • D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquests.
  • 1.3.- El mer accés al lloc web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació sense reserves de la present política de privacitat, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que REPRO DISSENY posi a la disposició dels clients. Aquesta política de privacitat és d’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i a la possible contractació en els llocs web o fora d’ells.
  • 1.4.- L’Usuari accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades en els fitxers de de REPRO DISSENY.

   REPRO DISSENY podrà, lliurement, realitzar canvis en la política de privacitat dels llocs web, s’indicaran aquests canvis a la present declaració sobre privacitat, així com en qualsevol altre lloc que considerem apropiat perquè l’Usuari és conscient de la informació recopilada, com la tractem i en quines circumstàncies, si escau, la comuniquem

  • 1.5.- Els llocs web titularitat de REPRO DISSENY no poden ser utilitzat per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d’edat no emancipats; excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals autoritzant el registre i comunicació de dades personals.
 • 2.- Limitació de responsabilitat
  • 2.1.- REPRO DISSENY és responsable únicament de la informació que sol·licita i recapta dels Usuaris que desitgin establir relacions comercials amb la finalitat d’encarregar o informar-se dels seus productes o serveis, no tenint responsabilitat en cap moment de tota una altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir-se, transmetre’s o facilitar-se pels propis Usuaris del lloc web mitjançant qualsevol altre mecanisme.
 • 3.- Informació sobre Drets dels interessats i seguretat de la informació
  • 3.1 D’acord amb l’establert per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, REPRO DISSENY es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concordo al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquesta, de manera que es garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.
  • 3.2 REPRO DISSENY informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant REPRO DISSENY. D’acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
   • A). Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
   • B). Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de REPRO DISSENY, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
   • C). Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
   • D). Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dintre del termini i en la forma escaient.
   • E). Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
   • F). Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament d’aquests per part de REPRO DISSENY

  L’Usuari garanteix que les dades proporcionades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació a REPRO DISSENY

 • 4.- Consentiment per al compliment de la LSSI-CE.
  • 4.1.- En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, REPRO DISSENY sol·licitarà i l’Usuari podrà prestar el seu consentiment exprés perquè, si així ho desitja, REPRO DISSENY pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació i publicitat tant sobre el lloc web com de les diferents ofertes i promocions especials que la seva activitat ordinària pugui originar.
  • 4.2.- REPRO DISSENY, donarà la possibilitat en cada enviament comercial de poder revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte, i informada en cada comunicació comercial.
  • 4.3.- REPRO DISSENY, amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics, en el seu abast, per a evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a REPRO DISSENY.
 • Barcelona, 16 de juliol de 2018

Conforme al que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) vigent, REPRO DISSENY, S.L (d’ara endavant REPRO DISSENY) ve a complir les seves obligacions d’informació sobre les cookies que utilitza i les seves finalitats.

 • Definició i funció de les cookies

  Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’Usuari.

  Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li a l’Usuari la navegació i usabilitat de la nostra web.

 • Tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web

  Cookies necessàries:Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació en la pàgina i l’accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.

  Cookies pròpies: Són aquelles cookies que són enviades al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc web. La informació que recaptem s’empra per a millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari. Aquestes cookies romanen en el seu navegador més temps, permetent-nos reconèixer-li com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

  Cookies analítiques de tercers: En el nostre Lloc web també utilitzem el sistema de mesurament d’audiència Google Analytics, una eina d’anàlisi web de Google que ens permet conèixer com interactuen els usuaris del nostre Lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc en el qual es troba l’usuari i utilitza les cookies per a recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències del lloc web sense identificar a usuaris individuals.

  Google Inc. és una companyia adherida a “Privacy Shield” (escut de privacitat) que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea. L’Usuari pot consultar informació detallada referent a això a través del següent enllaç: Google Inc,

  Si l’Usuari ho desitja, pot utilitzar el Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics, a través de les instruccions dels quals poden rebutjar-se les cookies analítiques d’aquest servei en tots els navegadors. L’Usuari pot consultar més informació sobre aquest tema en el següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Consentiment

  En navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l’ús de les cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

 • Forma de desactivar o eliminar les cookies

  Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

  • Per a més informació sobre MS Explorer: enllaç
  • Per a més informació sobre Firefox: enllaç
  • Per a més informació sobre Chrome: enllaç
  • Per a més informació sobre Safari: enllaci
  Consulti l’ajuda o suport del fabricant del seu navegador en el cas d’utilitzar un altre navegador diferent.
 • En cas que no accepti les cookies la pàgina web no funcionarà correctament.